Hamiltons problem

att i ett nät av noder och förbindelser hitta en väg som går genom varje nod exakt en gång. – Noderna och förbindelserna kan till exempel motsvara städer och vägar. Det spelar ingen roll hur lång vägen är. Om man hittar en väg som leder tillbaka till utgångspunkten kallas den för en Hamiltonsk cykel. Hamiltons problem räknas till de NP-fullständiga problemen. – Jämför med handelsresandeproblemet.