implementering

genomförande, utförande, realisering. – I system­utveckling är implementering det att man bygger ett fungerande system i enlig­het med den modell som man har framställt i designfasen. Skriv hellre realisering än implementering. – På engelska skiljer man mellan implementation (=att genomföra ett projekt så att man har en färdig pro­dukt, till exempel ett pro­gram) och deployment (utplacering – att se till att an­vändarna kommer åt produkten och kan använda den).

[systemutveckling] [ändrad 14 juni 2019]