it-forensik

kriminalteknisk under­sökning av brotts­spår i it‑system. Även: undersökning av it‑rela­terad brotts­lig­het. – Ordet an­vänds ibland också i bredare betydelse om brotts­före­byggande åt­gärder i it‑system. Det används också om under­sökningar av or­sakerna till all­männa fel i systemet. De som är specialister på it‑forensik kallas för it‑forensiker. – Se också forensik. – På engelska: it forensics.

[it-relaterad brottslighet] [it-säkerhet] [kriminalteknik] [ändrad 8 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-09