kontrollplanet

(control plane) i nätverk: den aspekt av nätverks­utrust­ningen som har informa­tion om hur meddel­anden ska hanteras för att nå mottag­aren. Det kan också innehålla regler för sållning och priori­tering av meddel­anden. Kontroll­planet sam­verkar med data­planet, som använder informa­tionen för att faktiskt förmedla meddel­andet till mottag­aren.