lean software development

slank systemutveckling – system­utveckling utan onödigt arbete, onödig kod och onödig byrå­krati. Det är en utveckling av agil system­utveckling, och har inspirerats av lean produc­tion, ett indu­stri­ellt pro­duk­tions­sätt som har utveck­lats på Toyota. Prin­ciperna för slank system­utveck­ling har beskri­vits av Mary Poppen­dieck och Tom Poppen­dieck i boken Lean soft­ware development, 2003. Se också poppendieck.com.

[systemutveckling] [ändrad 15 september 2019]