lodstreck

tecknet | – kallas också för pipa eller lodrätt streck, tidigare för vertikal­streck. Ska inte för­växlas med bokstaven stora I. – Lod­streck används normalt inte i vanlig text, men det an­vänds i matematik, logik, pro­grammering och andra tekniska och veten­skapliga samman­hang samt i dekortext. Tecknet har ASCII‑nummer 124. På engelska vertical bar eller pipe. – Se Datatermgruppen (länk). – Ut­förlig in­formation om an­vändning av lod­streck i pro­gram­me­ring och i andra samman­hang finns i Wiki­pedia. I sannolikhetsberäkningar står lod­streck för ”givet att”, se bayesisk.

[tecken] [ändrad 5 januari 2018]