mote

  1. – ’stoftkorn’ – mycket liten sensor med inbyggd data­kommu­nika­tion. Sådana används i tråd­lösa sensor­nät­verk. Motes kommu­ni­cerar med var­andra och vidare­befordrar var­andras med­delanden så att de når en upp­samlings­punkt, en dator. – Benämningen mote kommer från pro­jektet Smart dust;
  2. – se Michigan Micro Mote.