patenttroll

(patent troll) – en som skaffar patent enbart för att kunna stämma andra för patent­intrång. Trollet kan vara ett företag eller en enskild person. Uträkningen är att mot­parten hellre gör upp i godo och betalar ersättning för det påstådda patent­intrånget, även om det är tvivel­aktigt, än att de ägnar flera år åt att processa om saken. – Patent­troll kan antingen själva söka patent (ofta på upp­finningar med låg uppfinnings­höjd) eller köpa upp patent från andra, men utan avsikt att använda patenten i produktion. – Patent­troll kallas i mer formella samman­hang på engelska för patent assertion entities (PAE) eller för non-practicing entities (NPE), på svenska företag utan verk­sam­het. – Läs också om det engelska ordet troll.

[patent] [ändrad 15 oktober 2018]