power usage effectiveness

(pue) mått på hur effektivt ett datacenter använder elektrisk kraft. I synner­het mått på hur stor andel av elektri­ci­teten som går till att köra program, till skillnad från kylning, ventila­tion, be­lys­ning och annat. Måttet har ut­veck­lats av orga­nisa­tionen The Green Grid.