Public key infrastructure

(PKI) – infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (asymmetrisk kryptering). – PKI är ett system som, med användning av elektroniska certifikat, gör det möjligt att kon­trol­le­ra att en viss publik nyckel verkligen tillhör den påstådda ägaren. PKI förut­sätter att det finns certi­fikat­utfärdare som ut­färdar certifikat, och som kan åter­kalla dem vid behov. – PKI har inte, trots att det har funnits sedan 1990‑talet, vunnit särskilt stor anslutning och anses, eftersom det är krångligt, bidra till att privatpersoner sällan skaffar kryp­te­ring. – Läs också om alternativet Web of trust (WoT).

[kryptering] [ändrad 22 november 2018]

Dagens ord: 2016-02-16