regionalt nät

(regional area network, för­kortat ran) datornät eller mobilnät som om­fattar ett större område, ofta gles­bygd. Talar man i stället om stor­städer används på engelska be­näm­ningen metro­politan area network, för­kortat man, på svenska stads­nät. Den vanligaste typen av regionalt nät är mobil­nät, wire­less regional area net­works, för­kortat wran.