sanningsvärde

i logik: uppgift om ifall ett på­stående är sant eller falskt. I datorer kan sannings­värdena sant och falskt re­presenteras av talen 1 och 0. – På engelska: truth value, på tyska: Wahr­heits­wert. – Se också sannings­värde­tabell.