boolesk

Tecknat porträtt av George Boole (färglagt).
George Boole (från Wikipedia).

(Boolean)boolesk logik, boolesk algebra – ett sätt att ut­trycka logiska problem som matematik. – Boolesk algebra är upp­kallad efter George Boole (mer om honom längre ner). – Två saker gör att boolesk logik passar för datorteknik:

  1. – boolesk algebra löser logiska pro­blem med matematiska metoder. Om du kan beskriva ett problem med den booleska algebrans termer så kan du sedan lösa det mekaniskt, vilket inne­bär att du kan pro­­gram­mera en dator att lösa problemet;
  2. – boolesk algebra representerar logikens två sanningsvärden sant och falskt med den binära mate­ma­tikens två siffror 1 och 0. Det passar bra för datorer, eftersom datorernas logiska kretsar (pro­cess­or­erna) också arbetar med två lägen, och av. Datorernas kretsar är komplice­rade tillämp­ningar av boolesk algebra.

– Boolesk algebra är inget konstigt: det är ett sätt att beskriva vanlig matematik och logik som råkar passa in på hur datorer är konstruerade. I boolesk algebra används villkoren AND (konjunktion), OR (disjunktion) och NOT (negation). Det finns fler logiska villkor än AND, OR och NOT, till exempel IF THEN (im­plikation) och XOR (exklusiv disjunktion). Men de tre booleska termerna räcker. Alla andra logiska villkor kan nämligen ut­tryckas med kom­binationer av AND, OR och NOT. – Boolesk algebra är upp­kallad efter logikern George Boole (1815—1864). Han strävade efter att för­ena formell logik och mate­­ma­tik i ett gemen­­samt symbol­språk. Booles principer kom till an­vändning när de första datorerna kon­stru­erades. – Boolesk uttalas ”bolsk” med O som i sol. – Mer i Wikipedia.) – Det engelska ordet Boolean används ibland i bety­delsen binär, alltså när svaret på en fråga är ja eller nej, sant eller falskt, ett eller noll – inga mellan­värden. – Språkligt: Benämningen booleansk förekommer också på svenska, men den är onödig, eftersom det inte finns något som heter booleanism.

[logik] [personer] [programmering] [ändrad 31 oktober 2019]

Dagens ord: 2017-01-02