spend

spendering – ett företags alla utgifter utom löner. – Spend har i slutet av 2010-talet blivit ett modeord som används även på svenska. Det ingår i uttryck som spend analysis och spend management. – Spend analysis (spenderingsanalys) är systematisk genomgång av företags utgifter, i synnerhet när det gäller upphandling, i syfte att sänka utgifterna och använda pengar så kostnadseffektivt som möjligt. Man ser då inte bara till varje enskild utgift utan också till alternativa möjligheter. – Spend management (spenderingshantering) är styrning av företagets utgifter i enlighet med en policy.

[företag och ekonomi] [6 juni 2020]