SWOT

strengths, weaknesses, opportunities, threats – en modell för åskådliggörande av en verksamhets tillstånd. Man ställer upp en matris (rut­mönster) med:

  • – interna faktorer (styrkor och svag­heter) i vänstra spalten;
  • – externa omständ­ig­heter (möjligheter och hot) i den högra;
  • – gynnsamma saker (styrkor och möjligheter) upptill och:
  • – ogynn­samma saker (svag­heter och hot) nertill.

[företag och ekonomi] [förkortningar på S] [ändrad 1 april 2020]