matris

Kodflödet från filmen The Matrix. Gröna tecken mot svart botten, vertikalt ordnade.
Ingen matris, men från The Matrix.
  1. – (matrix) – ordnad uppställning av data i två dimen­sioner, som i en tabell. – En matris används för speciella be­räk­ningar, matris­algebra, och de data som finns i matrisen kallas för element. Ibland kallas också liknande upp­ställ­ningar i tre eller fler dimensioner för matriser. – Jäm­för med array;
  2. – datorer och annan utrustning som är tätt sammankopplad i ett rutnät. Mot­svaras på engelska ofta av fabric, flät­verk;
  3. – se matrisskrivare;
  4. – allmänt ord för sådant som är ordnat i ett rut­näts­mönster.
  5. – engelska the matrix används också om ett samhälle där indoktrinerade människor utan att inse det agerar i ett mönster som fastställts av överheten. Se också filmen The Matrix (länk).
  6.  

– Den ursprungliga betydelsen av matris är gjut­form. Ordets be­tyd­else har i ma­te­matik breddats så att det står för ett givet mönster som tal eller data måste passas in i. Ordet har också special­be­ty­delser inom andra områden.