trilaterering

(trilateration) – fastställande av position med ledning av avståndet till tre kända platser. – Om man vet att man befinner sig på kända avstånd från tre punkter på kartan kan man lätt räkna ut var på kartan man be­finner sig. Hur exakt det blir beror på hur exakt man kan mäta avståndet till de tre punkterna. Om man kan mäta av­ståndet till fyra eller ännu fler platser med känd position ökar preci­sionen. – Tri­late­re­ring används bland annat för posi­tions­bestäm­ning med GPS. Då fast­ställer GPS-mot­ta­garen av­ståndet till (minst) tre GPS-satelliter genom att jämföra de tids­angivelser som de skickar. (Tids­angivelserna är så precisa att de, trots att de färdas med ljusets hastig­het, hinner bli några mikro­sekunder fel innan de når jord­ytan. Med ledning av av­vikelsens stor­lek kan GPS-mot­tagaren beräkna avståndet till satelliten.) Om GPS-mottagaren har kontakt med tre sa­tel­liter kan den fastställa sin plats på kartan. Om den har kontakt med fyra satelliter kan den också fastställa sin höjd över havet. – Ob­ser­vera: Tri­­late­re­ring kallas ibland för tri­angu­le­ring, men det är strikt talat något annat, nämligen att fastställa avståndet till en plats med ledning av vink­larna från (minst) två kända platser.

[utomhusnavigering] [ändrad 19 september 2017]

Dagens ord: 2017-09-20