triangulering

  1. – (triangulation) – metod att fast­ställa avståndet till en plats med ut­gångs­­punkt från två andra platser med känd position. – Tri­angu­le­ring är en metod som har använts av lant­mätare i år­hund­ra­den. Man utgår från två punkter (A och B) i terrängen. Mellan A och B går linjen AB (baslinjen). Posi­tionerna för A och B måste vara kända, och då vet man också hur lång linjen AB är. För att fast­ställa av­ståndet från de två punkterna A och B till en tredje punkt, C, mäter man vinkeln mellan C och baslinjen AB från de två kända punkterna A och B. Alltså vinklarna ABC och BAC. Man får då två av vinklarna i triangeln ABC, och den tredje vinkeln är det då trivialt att räkna ut. Med trigonometri kan man sedan räkna ut hur långa avstånden är från A till C och från B till C. Bestämmer man vinkeln från fler än två platser ökar preci­sionen. – Tri­angu­le­ring kan an­vändas för att loka­li­sera radio­sändare. Man kan bedöma vilken rikt­ning radio­signalerna kommer ifrån genom att mäta signalernas styrka med mot­tagar­antennen riktad åt olika håll. Den metoden används mili­tärt, men den kan också användas för att hitta nöd­ställda som har mobil­­tele­fon eller kommu­ni­ka­tions­radio. – Ob­ser­vera: Ibland används ordet tri­angu­le­ring när det i själva verket handlar om tri­late­re­ring. Läs mer under det ordet;
  2. – i politik: ett sätt att locka väljare från mot­ståndar­partiet genom att ta över en del av dess politik och retorik.

[geo] [matematik] [politik] [ändrad 10 augusti 2017]

Dagens ord: 2015-07-20