tröghetsnavigering

metod att fastställa en farkosts position och riktning med ledning av uppmätta kurs­ändringar. Precisa accelerations­­mätare ger in­formation om förändringar av hastig­het och riktning, och med stöd av den informa­tionen kan farkostens position och kurs be­räknas löpande. En förutsättning är att startpunkten är känd. – För­delen med metoden är att den fungerar oberoende av in­formation uti­från: varken jordens magnet­fält eller GPS behövs. Metoden an­vänds främst på fartyg, särskilt ubåtar, men den kan också användas i kropps­burna datorer. – Trög­­hets­navigerings­system heter på engelska inertial navigation system, förkortat INS, och trög­hets­navigering kallas ofta för dead reckoning.

[geo] [ändrad 8 februari 2019]

Dagens ord: 2013-12-20