Copperhead

Copperhead OS – extra säkert utförande av Android. Det utvecklas av ett företag med samma namn i Toronto i Kanada och lanserades 2016. Det fungerade då bara på Nexus-telefoner. – Se copperhead.co. – Namnet: Copperhead, på svenska kopparhuvud, är en amerikansk giftorm; copperhead (heter så på svenska) är ett slags säkring som används i bergsklättring.

[android] [it-säkerhet] [ändrad 22 augusti 2017]

inbyggd integritet

(privacy by design) – skydd av personuppgifter som grundläggande funk­tion i it‑system. Idealet är att inbyggd integritet är något som man eftersträvar i alla stadier av systemutvecklingen. Det ska inte vara något som man lägger till i efterhand. – Principen inbyggd integritet for­mu­le­rades 1995 i rapporten Privacy enhancing technologies, se denna länk. Den har senare sammanfattats i sju grundprinciper av Ontarios tidigare integritetsombuds­man Ann Cavoukian (länk):

  1. – Proaktiv – inte reaktiv; förebyggande – inte reparerande;
  2. – Integritet som den förvalda inställningen;
  3. – Integritet som en del av systemets utformning;
  4. – Full funktionalitet – bara fördelar, inga nackdelar;
  5. – Datasäkerhet från början till slut – skydd under hela livscykeln;
  6. – Synlighet och genomsiktlighet – bevara öppenheten;
  7. – Respektera användarnas integritet – håll det användarcentrerat.

– Läs också vad Datainspektionen skriver (länk).

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 21 augusti 2017]

Ashley Madison

nordamerikansk dejtingsajt som uttryck­ligen vänder sig till personer som vill vara otrogna. – Upp­gifter om ett stort antal av Ashley Madisons kunder spreds på inter­net i juli 2015. Exakt hur många är okänt. Även personuppgifter som Ashley­ Madison, mot en avgift på 19 dollar, hade lovat kunder att radera spreds. Sajtens ägare, det kanadensiska före­taget Avid Life Media, numera Ruby (rubylife.com), bekräftade dataläckan i ett pressmeddelande (länk). I en uppgörelse 2017 förband sig Ruby att betala 11,2 miljoner USA-dollar till de drabbade (se denna länk). Även personuppgifter från dejtingsajterna Cougar life och Established men spreds. – Bakom intrånget uppgavs hackar‑gruppen The impact team stå.

[företag] [rättsfall och skandaler] [ändrad 19 december 2018]

Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

CDC – amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess stor­­hets­­tid var på 1990‑talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­­gångare till Anonymous, men CDC:s med­­lemmar är inte anonyma. – CDC var först ett antal löst samman­­­hållna bbs:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fort­farande, i Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elek­tro­nisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk. – En av med­­lem­marna, Jesse Dryden (””Drunkfux””) ordnade 1990 den första hackar-konfe­rensen som var öppen för utom­­stående, Hohocon. CDC uppfann också stav­ningen 31337 för elite, se leet. CDC gör an­språk på att ha myntat ordet hackti­­vism och har, eller hade, under­­gruppen Hackti­vismo (se Wiki­pedia), som tycks vara ner­lagd. Insats­gruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora lik­heter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Sciento­logi­­kyrkan och mot Googles an­pass­­lig­­het gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och pro­gram­met NBName som genom­för disti­bu­erade över­­­belast­­nings­­attacker samt program för hemlig kommu­nika­tion. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också an­språk på att ha ha smittat USA:s förre presi­dent Ronald Reagan med alz­heimers. – Orga­ni­sa­­toriskt lyder Cult of the dead cow under moder­­orga­nisa­tionen CDC Com­mu­ni­ca­tions till­sammans med Hackti­vismo och Ninja strike force. Verk­­sam­­heten tycks ha tynat av, och några av de ur­sprung­liga ledande med­lem­marna har gått vidare till jobb i stat och stor­företag. – Se cultdeadcow.com.

[aktivister] [hackare]

Cepheus

avancerat program för poker. – Cepheus anses praktiskt taget oslagbart i heads up limit hold’em med två spelare, vilket visserligen är en av de enk­la­re formerna av poker. Programmet räknas som ett framsteg inom forsk­ning­en om artificiell intelligens, och har därför beskrivits i en artikel i tidskriften Science (länk). – Cepheus har utvecklats av Michael Bowling (länk) och hans medarbetare vid universitetet i Alberta i Kanada. Pro­gram­met består av tolv terabyte data. – Du kan spela mot Cepheus på uni­ver­si­tet­ets webbsidor (länk). – – Namnet: Cepheus är en stjärn­bild. Den är uppkallad efter Kefeus, som i grekisk myto­logi var kung av Aetiopien (nu­va­rande Nubien); faktiskt två kungar, farfar och sonson.

[ai] [spel]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (”Five eyes”), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (”Nine eyes”) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. –– Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. –– Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]