Safer internet day

årlig dag för arbetet med ett säkrare internet för barn. – Syftet med arbetet är bland annat att få barn och föräldrar att tala med varandra om vad barnen är med om på nätet. Ett mål är att motverka nätmobbning. – Safer internet day har högtidlighållits i februari varje år sedan 2004. – Läs mer på Statens medieråds webbsidor.

[barn] [årsdagar] [ändrad 30 juni 2018]

parental control

kanalspärr, barnspärr, innehållsfilter – teknisk möjlighet för föräldrar att hindra barn från att se vissa webbsidor eller tv-kanaler. Det finns två huvudmetoder:

  • – När det gäller tv-kanaler kan man spärra vissa kanaler (kanalspärr) eller spärra allt utom ett urval. Samma metod kan användas för att spärra webbsidor.
  • – För webbsidor finns också möjligheten att filtrera, det vill säga att ställa in webbläsaren så att den inte visar webbsidor som innehåller vissa ord.

[barn] [censur] [ändrad 10 november 2018]

CogniToys

troligen nerlagt varumärke för smarta leksaker som använder IBM:s Watson för att tala med barnen. – Lek­sakerna har mikro­fon och tal­syntes. De ansluts till Watson genom en moln‑tjänst. När barnet ställer en fråga till lek­saken skickar den frågan till Watson. Watson förstår frågor i talat språk, och kan ge svar i fullständ­iga meningar. Watson innehåller också en enorm databas med informa­tion. Svaret skickas tillbaka till lek­saken som läser upp svaret med synte­tisk röst. – Cogni­Toys har ut­veck­lats av ameri­kanska Elemental Path (länk) (nere sedan juni 2019), se cognitoys.com (nere sedan mars 2019). Utvecklingen finansierades genom in­sam­ling på Kick­­starter i början av 2015 (länk). De första leksakerna kom på marknaden 2016.

[barn] [leksaker] [nerlagt] [språkteknik] [ändrad 1 juli 2019]

Piper

  1. Googles system för att hålla reda på sin programkod. – Google hade 2015 två mil­jarder rader program­­kod, vilket mot­svarar ungefär 85 tera­byte. Det är troligen den största kod­basen i världen. Alla Googles 25 000 ut­veck­lare har till­gång till all denna kod. De kan också göra ändringar i större delen av koden. Undan­tag är vissa kritiska delar som bara ett mindre antal ut­veck­lare kan ändra i. Käll­koden till Android och Chrome OS hanteras också separat. – Piper kan be­skrivas som en ver­sions­hante­rare för Googles pro­gram­kod. Pro­gram­met ska se till att det är den senaste versionen som gäller och att två eller flera ut­veck­lare inte sam­tidigt och obe­ro­ende av var­andra ändrar i samma kod. Detta är möjligt därför att ut­veck­larna i själva verket inte har direkt till­gång till koden: ett antal mindre program, robotar, verk­ställer ändringarna på ett säkert och konsistent sätt. – Google hade tidigare ett liknande program som hette Perforce;
  2. – en komplett dator i byggsats för barn. Piper är utvecklad för att man ska kunna spela Minecraft, och bygger på Raspberry Pi. Lanserades 2016. – Se playpiper.com.

[barn] [enkortsdatorer] [programmering] [spel] [systemutveckling] [ändrad 15 november 2018]

mCookie

en serie färdiga kretskort, stora som frimärken. De kan kombineras som Legobitar och passar också ihop med Lego. mCookie är avsett för hobby och lek, men också för konstruktörer och uppfinnare. Det är en ny ge­ne­ra­tion av Micro­duino, som i sin tur bygger på Arduino. mCookie-kretskorten kan programmeras med språket Scratch. mCookie finansierades med en insamling på Kickstarter (se denna länk). – Se Microduinos webbsidor.

[barn] [elektronik] [ändrad 12 maj 2018]

Microduino

en serie små krets­kort som kan kombi­ne­ras på många sätt. Det finns olika kort för olika funktioner. De är avsedda för barn, men också för upp­finnare och kon­struk­törer. – Microduinokretskort är 25×27 millimeter. De har stift och uttag som gör att de kan staplas. De fungerar då auto­ma­tiskt ihop. De kan också byggas ihop med Lego. – Microduino bygger på Arduino och är kompa­tibelt med det, men kretskorten är mindre. – Se microduinoinc.com. – Läs också om den ännu mindre upp­följaren mCookie.

[barn] [elektronik] [ändrad 12 maj 2018]

Global Learning Xprize

en tävling om vem som utvecklar det bästa pro­grammet som hjälper barn i fattiga länder att lära sig läsa, skriva och räkna. – Priset utlystes 2014 och är på samman­lagt 15 miljoner dollar. Pro­grammen måste vara avsedda för surf­plattor och skrivna i öppen källkod. – Täv­lingen sker i två omgångar. 2016 utsågs fem finalister (se denna länk), som belönades med en miljon dollar var. Deras program ska sedan testas på fältet i Tanzania. Efter fälttestet utses 2019 den slutliga vinnaren, som då får tio miljoner dollar. – Initiativ­tagare till Global learning Xprize och chef för projektet är Matt Keller (länk), som tidigare har arbetat med projektet One laptop per child. – Se learning.xprize.org. – Läs också om Xprize (det finns flera).

[barn] [utbildning] [ändrad 10 september 2018]

Pappas Appar

en sajt som rekommenderar dator­spel för barn. – Pappas Appar rekommenderar aldrig några spel som inne­håller reklam från tredje part eller som har köp i app. Rekommendationerna baseras på omdömen från barn och vuxna. Sajten finansieras genom reklam, men den tar inte emot reklam från de företag som får sina appar recenserade på sajten. – Pappas Appar grundades 2011 av system­utvecklaren Daniel Wiesel­berg. – Se pappasappar.se.

[barn] [spel] [ändrad 15 november 2018]

scratch

  1. kladd, arbets-, temporär, tillfällig – om minnesutrymme eller andra resurser som till­fälligt behövs under en program­körning. Se till exempel mellan­lagrings­band (scratch tape). Numera använder man oftast ordet temporär, som i temporära filer;
  2. stryka (över)ta bort en fil genom att stryka den från hård­diskens interna inne­hålls­förteckning. Utrymmet markeras alltså som ledigt, men ettorna och nollorna finns ändå kvar tills de skrivs över;
  3. Scratch – programspråk för utveckling av webb­sidor med rörliga bilder och ljud. Gjort för att kunna användas av barn. Scratch är utvecklat på MIT, se scratch.mit.edu. – Jämför med Squeak och Hopscotch.

[barn] [datalagring] [drift] [läromedel] [minnen] [programspråk] [ändrad 18 november 2017]