neuroergonomi

tillämpning av neurovetenskap på ergonomi. – Neuroergonomi handlar om hur sådant som stress, känslotillstånd, trötthet och informationsöverbelastning påverkar förmågan att utföra arbetsuppgifter och att göra det på ett säkert sätt. Neuroergonomi kan också ha tillämpning på rehabilitering och stöd för personer som är på autismspektret eller har andra funktionsvariationer. (Neurovetenskap är studiet av hjärnan och nervsystemet.) – På engelska: neuroergonomics.

[arbetsliv] [forskning] [hälsa] [7 september 2022]

tillgänglig PDF

PDF‑dokument som har anpassats för personer med funktionsvariationer, i synnerhet för synskadade. En tillgänglig PDF ska:

  • – vara kodad för uppläsning med talsyntes. Det ska finnas taggar (dolda instruktioner) som anger i vilken ordning PDF‑dokumentets delar ska läsas upp. Vad som är rubriker, mellanrubriker, bildtexter och andra element ska också anges på ett sätt som kan läsas upp med talsyntes. Det ska också finnas beskrivningar av foton och andra illustrationer. Sådan anpassning är också värdefull för personer som läser dokumentet med punktskrift (Braille);
  • – kunna anpassas för färgblinda och synsvaga. Färgkombinationer ska kunna bytas ut och teckenstorleken ska kunna ändras.

– Läs mer på webbsajten Funka (länk) och på Adobes webbsidor. – På engelska: accessible PDF.

[dokument] [funktionsvariation] [ordbehandling] [tillgängligt] [ändrad 16 januari 2021]

realtidstext

Bokstaven T (versal), lutande. Till vänster om T:et fyra vågräta linjer.
Märket för realtidstext.

(real-time text, RTT) – överföring av text över nätverk tecken för tecken medan texten skrivs. Avsändaren behöver alltså inte trycka på Sänd eller retur för att ett meddelande ska skickas, utan mottagaren ser vad som skrivs direkt. (Det förutsätts att man skriver med något slags tangentbord.) Det numera avvecklade telex‑nätverket över­förde realtidstext, men principen används också i datakommunika­tion. Realtidstext finns som alternativ i en del program för snabbmeddelanden, och det används av hörselskadade och för direkttextning av tv och video. – Internets tekniska ledningsgrupp IETF har fastställt ett ramverk för realtidstext, se RFC 5194 (länk). – Läs mer på realtimetext.org

[funktionsvariation] [meddelanden] [rfc] [tillgängligt] [9 augusti 2017]

LipNet

ett datorprogram som kan läsa på läpparna i realtid. – LipNet har utvecklats av forskare vid universitetet i Oxford, och visades upp i november 2016. Forskarna tänker sig att programmet ska kunna köras i glasögon med inbyggd kamera och läsa upp det som sägs i en hörsnäcka. Läppläsningen har utveck­lats med djup maskin­inlär­ning. – Se press­med­delande från Oxford‑universitetet och video på Youtube.

[ai] [forskning] [funktionsvariation] [tillgängligt] [ändrad 4 juli 2019]

Autism & Beyond

en app för studie av eventuell autism hos barn. – Autism & Beyond körs på en smart mobil och visar filmer för barnet. Medan filmen visas registrerar mobilens inbyggda kamera barnets ögonrörelser och ansikts­uttryck. Syftet är att få empiriskt underlag för erfarenhetsmässigt kända tecken på autism, som att personer med autism undviker ögonkontakt och inte visar känslor med ansiktsuttryck. Appen omfattar också frågeformulär och tips till föräldrar. På lång sikt hoppas forskarna att, med hjälp av resultat från appen, kunna utveckla säkrare diagnosverktyg för autism. – Autism & Beyond har utvecklades 2015 av forskare vid Duke University i Durham, North Carolina. – Se detta press­meddelande med video. – Autism & beyond finns tills vidare bara för iPhone och kan laddas ner gratis från App Store (inte tillgänglig i Sverige). – Se också sajten Autism & Beyond (länk).

[appar] [barn] [funktionsvariation] [psykologi] [ändrad 24 juli 2022]

Assistive context-aware toolkit

(ACAT) – ett program som hjälper personer som varken kan använda händerna eller tal för att kommunicera med hjälp av dator. – Pro­gram­met omfattar bland annat ett simu­le­rat tangent­bord, blickstyrning, talsyntes och ordprediktion: när användaren börjar skriva ett ord gissar programmet vilket ord hon tänker skriva och före­slår det. Om det är rätt behöver användaren bara bekräfta, annars fort­sätter hon att skriva ordet. Prediktionen anpassas till sammanhanget, alltså, enkelt ut­tryckt, till vilka andra ord som står i närheten. – ACAT ut­veck­lades på Intel för den berömda fysikern Stephen Hawking (19422018), som var svårt rörelsehindrad, och som kunde tala enbart genom att an­vända talsyntes. I augusti 2015 släppte Intel ACAT som öppen källkod i förhoppningen att fri­stå­ende ut­veck­lare skulle anpassa det till andra behov och förbättra det. – Se 01.org.

[funktionsvariation] [tillgängligt] [ändrad 4 juli 2019]

assistive technology

hjälpmedel (för personer med funktionsvariationer) – termen omfattar hjälpmedel som underlättar den dagliga till­varon (rull­stolar, hör­apparater), redskap och apparater som är an­pas­sade för att personer med funktionsvariationer ska kunna använda dem samt hjälp­medel för rehabilitering. I offici­ella samman­hang står det på svenska ofta bara hjälpmedel.

[funktionsvariationer] [ändrad 4 juli 2019]