Dolby Digital

en teknik för kodning av ljud i digital form, utvecklad av Dolby Laboratories (länk). – Den senaste versionen heter Dolby Digital Plus. Dolby Digital Plus kodar ljudet i sju kanaler plus en extra kanal för specialeffekter och djupbas. Helst bör man alltså ha åtta högtalare, men uppspelningsprogrammet klarar av att anpassa ljudet till ljudsystem med färre högtalare. – Alla versioner av Dolby Digital komprimerar ljudet för att minska behovet av lagrings- och överföringskapacitet. Komprimeringen sker genom att ljud som det mänskliga örat uppfattar som brus tas bort. Dolby Digital är också känt som AC-3. – Läs mer här.

[ljudinspelningar] [ändrad 11 augusti 2022]

dither

  1. – i bildbehandling, se gitter;
  2. – i ljudteknik: artificiellt brus som tillsätts för att förbättra den subjektiva upplevelsen av ljudkvalitet. Dither används ofta när man reducerar en digital ljudsignal, till exempel från 24-bitars upplösning till 16 bitar.

[bildbehandling] [ljudinspelningar] [ändrad 20 januari 2016]

basband

ljud- eller videofil som sänds som signal i datornät i obearbetad digital form (till skillnad från en signal som har komprimerats före överföringen). En ljud- eller videofil i basbandformat kan spelas upp direkt med rätt sorts spelare utan att ”packas upp” först. De flesta datornät arbetar med basband: de förändrar alltså inte de bild- och ljudfiler som skickas över nätet.– På engelska: baseband.

[ljud och bild] [ändrad 20 januari 2016]

UCSB Cylinder audio archive

inspelningar från vaxcylindrar, till­gäng­liga över nätet från University of California Santa Barbara (UCSB). – Vaxcylindrar var det första mediet för inspel­ning av ljud. De uppfanns 1877 av Thomas Edison. Både tal och musik från slutet av 1800‑talet och början av 1900-talet har be­varats på vaxcylindrar. Problemet var länge att spela upp cylindrarna, som består av vax, men är täckta med tunn metallfolie, utan att samtidigt förstöra dem. Numera kan man läsa av ljudspåren utan att uppspelningsapparaten vidrör cylindern, alltså utan att skada den. – UCSB Cylinder audio archive har över 10 000 inspelningar. – Se cylinders.library.ucsb.edu.

[arkiv] [ljudinspelningar] [ändrad 20 juni 2022]

MP3

filformat för musik i digital och kraftigt komprimerad form. – En MP3‑fil tar ungefär en tolftedel så stor plats som en originalfil från en musik‑CD. – MP3 används flitigt för att överföra musik­filer på internet. Ibland används MP3 som be­teck­ning på all digital musik på internet, oavsett om den har lagrats som MP3 eller i något annat fil­format. – För­kort­ningen MP3 står för MPEG-1 audio layer-3. – MP3-formatet utvecklades på tyska Fraunhoferinstitutet som 2002 kom med ett nytt filformat för musik, mp3PRO. – Se också AAC.

[filformat] [förkortningar på M] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 februari 2018]

vikning

(aliasing) – ett slags störning vid digital ljud- eller bild­behand­ling. – Vikning uppstår när samplingsfrekvensen är för låg i för­hål­lande till signalens högsta frekvens. Med andra ord: man mäter för sällan. (Se Nyquists lag.) Det leder till att de högsta fre­kvenserna återges som låga frekvenser när signalen åter­skapas. (Frekvensen viks ner.) I bildbehandling kan vikning märkas som moiréeffekter, eller som den klas­siska effekten i äldre filmer när vagns­hjul tycks rulla bak­länges. I ljud märks vikning som brus eller andra störande ljud. – Blockig­het i digitala bilder och tecken (trappstegsformade konturer) är en form av vikning.

[bildbehandling] [ljudinspelningar] [rörliga bilder] [ändrad 7 juni 2018]

pulskodsmodulering

(pulse code modulation, PCM) – om­vand­ling av en analog signal till en digital signal. Används när ljud (musik, tele­foni) eller rörliga bilder ska hanteras digitalt, till exempel i CD- och DVD-spelare. Den analoga signalen mäts (samplas) tio­tusen­tals gånger per sekund (se Nyquists lag), och mät­värdena sparas eller överförs som en digital signal. Den analoga signalen kan sedan återskapas utifrån den digitala signalen. – Kallas också för pulstågsmodulering.

[informationsinsamling] [ljudinspelningar] [rörliga bilder] [ändrad 31 januari 2019]