dither

  1. – i bildbehandling, se gitter;
  2. – i ljudteknik: artificiellt brus som tillsätts för att förbättra den subjektiva upplevelsen av ljudkvalitet. Dither används ofta när man reducerar en digital ljudsignal, till exempel från 24-bitars upplösning till 16 bitar.

UCSB Cylinder audio archive

inspelningar från vaxcylindrar, till­gäng­liga över nätet från University of California Santa Barbara (UCSB). – Vaxcylindrar var det första mediet för inspel­ning av ljud. De uppfanns 1877 av Thomas Edison. Både tal och musik från slutet av 1800‑talet har be­varats på vaxcylindrar. Problemet var länge att spela upp cylindrarna, som består av vax, men är täckta med tunn metallfolie, utan att samtidigt förstöra dem. Numera kan man läsa av ljudspåren utan att uppspelningsapparaten vidrör cylindern, alltså utan att skada den. – UCSB Cylinder audio archive har över 15 000 inspelningar. – Se cylinders.library.ucsb.edu.

[arkiv] [ljudinspelningar] [ändrad 19 januari 2020]

MP3

filformat för musik i digital och kraftigt komprimerad form. – En MP3‑fil tar ungefär en tolftedel så stor plats som en originalfil från en musik‑CD. – MP3 används flitigt för att överföra musik­filer på internet. Ibland används MP3 som be­teck­ning på all digital musik på internet, oavsett om den har lagrats som MP3 eller i något annat fil­format. – För­kort­ningen MP3 står för MPEG-1 audio layer-3. – MP3-formatet utvecklades på tyska Fraunhoferinstitutet som 2002 kom med ett nytt filformat för musik, mp3PRO. – Se också AAC.

[filformat] [förkortningar på M] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 februari 2018]

vikning

(aliasing) – ett slags störning vid digital ljud- eller bild­behand­ling. – Vikning uppstår när samplingsfrekvensen är för låg i för­hål­lande till signalens högsta frekvens. Med andra ord: man mäter för sällan. (Se Nyquists lag.) Det leder till att de högsta fre­kvenserna återges som låga frekvenser när signalen åter­skapas. (Frekvensen viks ner.) I bildbehandling kan vikning märkas som moiréeffekter, eller som den klas­siska effekten i äldre filmer när vagns­hjul tycks rulla bak­länges. I ljud märks vikning som brus eller andra störande ljud. – Blockig­het i digitala bilder och tecken (trappstegsformade konturer) är en form av vikning.

[bildbehandling] [ljudinspelningar] [rörliga bilder] [ändrad 7 juni 2018]

pulskodsmodulering

(pulse code modulation, PCM) – om­vand­ling av en analog signal till en digital signal. Används när ljud (musik, tele­foni) eller rörliga bilder ska hanteras digitalt, till exempel i CD- och DVD-spelare. Den analoga signalen mäts (samplas) tio­tusen­tals gånger per sekund (se Nyquists lag), och mät­värdena sparas eller överförs som en digital signal. Den analoga signalen kan sedan återskapas utifrån den digitala signalen. – Kallas också för pulstågsmodulering.

[informationsinsamling] [ljudinspelningar] [rörliga bilder] [ändrad 31 januari 2019]

audio mining

utvinning av data från ljudfiler. Talad information omvandlas till text som sedan analyseras, och som kan sparas i databaser på ett systematiskt sätt. Detta är användbart till exempel för analys av information från tele­fon­sam­tal med kundtjänst. – Observera att det är något annat och mer avan­ce­rat än enbart taligenkänning. – Uttrycket anspelar på data mining, data­ut­vin­ning. – Jäm­för med audio indexing.

[analys] [ljudinspelningar] [ändrad 28 juni 2017]

time stretching

långsam uppspelning av ljud med oförändrad tonhöjd. Talet blir alltså långsammare, men en sopran låter fort­farande som en sopran. Det omvända är också möjligt, alltså extra snabb upp­spelning utan Piff-och-Puff-effekt på rösten. Time stretching är en finess på hård­disk­inspelare och i annan digital ljudteknik. – Mot­satsen är pitch stretching eller pitch scaling, alltså att man höjer eller sänker röst­läget vid upp­spelning samtidigt som orden uttalas med normal hastig­het. – Detta är möjligt med digital teknik genom att ljudet egentligen inte spelas upp snabbare än normalt. I stället för­längs ljud­filen genom att massor med omärk­bart korta avsnitt repeteras under upp­spelningen. Om det ska gå fort hoppar spelaren i stället över massor av omärk­bart korta avsnitt. – Jäm­för med time shift.

[ljudinspelningar] [ändrad 30 maj 2020]

record

  1. – i databaser se post;
  2. – recordsallmänna handlingar, dokument, arkiv – allt som innehåller någon form av information som ska sparas för framtiden av en myndighet, ett företag eller en organisation. Det kan alltså vara brev, tryckt text, bilder, film, kartor eller information i maskinläsbar form, och det kan vara både information som framställs inom företaget/myndigheten och sådant som kommer utifrån. – Records management – arkivhantering;
  3. – inspelning, upptagning, – to record – att spela in.