signal

 1. – meddelande eller handling som kan ha variationer som representerar information. I dagligt tal ofta något enkelt och kortvarigt som kan upp­fattas omedelbart, som trafikljus:
  • – själva meddelandet till skillnad från oönskade för­änd­ringar under över­för­ingen (se brus);
  • – i telekommunikation: kort med­de­lande som styr den tekniska utrustningen, till skillnad från själva tele­fon­sam­talet;
  • – i vissa operativsystem: tekniskt med­delande mellan delar av sys­temet;
  • – militär beteckning på innehållet i radio-, tele- och datakommunikation, se signal­spaning.
 2. Signalapp för kryp­te­ra­de text­med­de­lan­den mellan smarta mobiler. Med­de­lan­de­na krypteras i avsändarens mobil och de­kryp­te­ras i mottagarens mobil. Det är alltså omöj­ligt för någon som i smyg avläser kommunikationen att förstå vad som skrivs. Däremot kan av­lyss­naren se vem som kommuni­ce­rar med vem. – Signal anses vara mycket säkert, och rekommen­deras av bland andra Edward Snowden. Finns för Android och iOS. – Signal utveck­las av Open Whisper Systems (signal.org);
 3. – se semafor.

[elektronisk kommunikation] [kryptering] [programmering] [ändrad 10 november 2019]