datautvinning

(data mining, även information mining, på svenska informationsutvinning) – sökning efter mönster och samband i stora data­mängder. – Data­utvinning görs med speciella, kraft­fulla dator­program. De letar efter sådant som:

  • – sam­tidiga sam­band (före­teelser som upp­träder sam­tidigt eller under samma om­ständig­heter);
  • – sekventiella sam­band (före­teelser som brukar upp­träda i en bestämd ordning);
  • – kategorisering (gruppering efter ny­upp­täckta mönster);
  • – sam­hörig­het (gruppering efter andra sam­band, se affinitetsanalys) och:
  • – för­ut­sägelser (pre­diktiv analys).

– I detalj­handeln an­vänds data­utvinning bland annat för att ge bättre exponering av varorna. Ett klassiskt exempel är en amerikansk stormarknadskedja som upp­täckte att för­sälj­ningen av både öl och blöjor ökade på fre­dagar. När dessa varor placerades intill varandra ökade försäljningen av båda. För­klaringen var att små­barns­pappor brukar handla just på fre­dagar. – Se också audio mining, text­utvinning, stämningsanalys, crowd mining och big data.

[analys] [databaser] [handel] [ändrad 11 mars 2018]