Windows Vista

version av Windows, släppt i januari 2007. Microsofts support för Windows Vista upphörde den 11 april 2017, se pressmeddelande. – Windows Vista hade ett nytt grafiskt användargränssnitt, Windows Aero, och ett antal nya funktioner, men var framför allt gjort för att vara säkrare än tidigare versioner av Windows. För­sälj­ningen av Windows Vista gick ändå långsamt, och många användare föredrog den tidigare versionen av Windows, Windows XP. – Windows Vista gick länge under arbetsnamnet Longhorn. Namnet Windows Vista tillkännagavs den 22 juli 2005. – Micro­soft började officiellt arbeta på det som skulle bli Vista är 2001. Det skulle bli en grundlig omarbetning av Windows, gjord under ledning av Bill Gates själv. Den ursprungliga planen var att det nya operativsystemet skulle bli klart 2004. Men lanseringen sköts upp till slutet av 2006 (då levererades systemet till datortillverkarna), och hela systemet skrevs om från grunden 2004–2006. Det avancerade datalagringssystemet WinFS, som från början skulle bli en viktig del av Vista, utvecklades separat. – På grund av kundernas missnöje med Windows Vista snabbade Microsoft på utvecklingen av efterföljaren, Windows 7, som släpptes i oktober 2009.

[versioner] [windows] [ändrad 30 maj 2017]

femte generationen

  1. Fifth generation computer systems project, FGCS – ja­pansk sats­ning på 1980‑talet på att kon­stru­era kraft­fulla och lätt­använda dator­system. De skulle ha parallell data­behand­ling och tillämpa arti­fici­ell intelli­gens. – Namnet femte gene­ra­tionen syftade på paral­lella system: de tidi­gare gene­ra­tionerna var radio­rör, tran­sistorer, inte­gre­rade kretsar och mikro­pro­cessorer. – Pro­jektet på­gick från 1982 till 1992. Det blev över­spelat av den all­männa teknik­utveck­lingen, sprid­ningen av person­datorer och grafiska an­vändar­gräns­snitt samt genom­brottet för inter­net. I vissa av­se­enden var pro­jektet långt före sin tid. – Ett webb­museum för pro­jektet finns här;
  2. – om mobila nätverk: se 5g.

[ai] [it-historia] [mobilt]

1g

första generationens mobiltelefoni, se NMT (betydelse 1). I själva verket var det den andra generationen, se 0g. – En översikt över generationerna finns på mobiltelefon.

[generationer] [mobilt] [ändrad 6 maj 2017]

0g

Hoppas att hon stannade bilen först.

(noll-generationen) – beteckning på de allra första mobil­tele­fonerna. De fanns före generation ett, NMT. 0g‑tele­foner var fast monterade i bilar, och alla sam­tal till och från dem kopplades i början manuellt av en telefonist. Senare kunde man slå numret själv med en fast monterad nummerskiva på bilens instrumentbräde. – Det första nätet för sådan mobil­telefoni i Sverige hette MTA, och infördes 1956. Senare kom MTB och MTC, som senare om­arbetades till NMT. Dessa system för mobil­telefoni fick bara några tusen an­vändare, och de av­vecklades när NMT kom. – Be­teckningen 0g är en retro­nym som aldrig användes när systemen var i bruk. Man talade om biltelefoner. – 0g är faktiskt en dubbel retro­nym, efter­som man inte tänkte på denna teknik när man i efterhand numrerade genera­tionerna och därför, senare, måste ge den nummer noll, efter­som nummer ett redan var upp­taget för GSM. – Om mobil­telefon­generationer, se mobil­telefon.

[generationer] [it-historia] [mobilt]

Handduksdagen

Bild på handduk och texten Always know where your towel is Towel day May 25
Don’t panic.

(Towel day) – högtidsdag som firas varje år den 25 maj. – Hand­­duks­­dagen samman­­faller händelse­vis med Geek pride day, med årsdagen av premiären 1977 på den första Star Wars‑filmen och med the glorious 25 May i Terry Pratchetts Discworld. – Se towelday.org. – Se också detta hand­duks­­inlägg från den inter­natio­nella rymdsta­tionen ISS: länk.

[års­dagar] [ändrad 24 maj 2017]