Cyber Monday

påhittat namn på måndagen efter Thanksgiving i USA – den dag då folk påstås börja köpa jul­klappar på nätet. – Be­­näm­­ningen (se cyber) in­fördes i november 2015 av bransch­­orga­­ni­sa­­tionen Shop.org i USA, och fick snabbt genom­­slag. – Bakgrund: Cyber Monday hör ihop med Black Friday, dagen efter Thanks­­­giving. Thanks­giving firas alltid fjärde tors­­dagen i november, och är helg­dag i USA. Black Friday är alltså en klämdag, alltså ledig dag för många i USA, och brukar räknas som den dag då jul­­handeln börjar. Black Friday heter så för att det är den dag då bu­tikernas för­­sälj­ning för hela året börjar gå ihop (in black). Cyber Monday (som inte är en ledig dag) hittades på för att skapa en liknande tradition för webb­­shopping. I slutet av 2010‑talet har man börjat tala om Black Friday även i Sverige, och hela veckan kallas också för Black Week i Sverige. – Cyber Monday allas också för eDay eller e‑Day. – Jämför med Singles’ day.

[e-handel] [årliga evene­mang] [ändrad 14 november 2017]

GPST

GPS-tid – den tidsskala som används i GPS‑systemet. – GPS‑tid synkronisera­des 1980 med den inter­na­tion­ella tidsskalan UTC, men har till skillnad från UTC aldrig lagt till skottsekunder. Därför ligger GPS‑tid i maj 2017 före UTC med 18 sekunder. Avvikelsen rättas vanligtvis till i den utrust­ning som får tid direkt från GPS‑satelliterna. De får med signalen från GPS‑satelliterna också information om hur stor avvikelsen är mellan UTC och GPS‑tid, och kan justera sig själva automatiskt. – GPS‑tiden beräknas av atomur på varje satellit, men tidsangivelserna samordnas av United States Naval Laboratory. Mer på gps.gov.

[förkortningar på G] [tidmätning] [ändrad 2 december 2019]

Universal time

(UT) – internationell standard för tids­skalor. – UT är en uppföljare till det som förr kallades för Green­wich­tid eller Green­wich mean time, GMT. – Det finns flera tids­skalor med be­teck­ningen universal time. De konkurrerar inte, utan är till för olika ändamål. Inter­natio­nell standard för tid i de flesta samman­hang är UTC, men där strikt över­ens­stäm­melse med astro­no­misk tid (soltid) behövs används UT1. UTC är baserad på den inter­natio­nella atom­urs­tiden TAI, medan UT1 an­passas för att exakt följa variationerna i det astronomiska årets längd. Både UTC och UT1 är tids­skalor som räknas som universal time.

[tidmätning] [ändrad 30 december 2017]

UT1

den internationella tidsskalan för astronomisk tid. – UT1 anpassar se­kund­ernas längd till dygnets längd så att det alltid går exakt 24⨯60⨯60 se­kund­er på ett dygn. Det blir inga skottsekunder med UT1 (där­emot med en annan tids­skala, UTC). – UT1 fast­ställs av organisationen IERS. – Läs mer under tids­­skala.

[förkortningar på U] [tidmätning] [ändrad 8 maj 2017]

skottsekund

extra sekund som läggs till vid behov för att jämna ut skillnaden mellan den internationella stan­dard­tiden (UTC) och astronomisk tid (UT1). – Se tids­skala. – Skott­sekunden läggs till i tidsskalan för stan­dard­tid, UTC. – Skill­naden mellan UTC och UT1 uppstår därför att UTC räknar sekunderna i takt med atomur, som inte tar hänsyn till jordens rotation, medan UT1 däremot utgår från jordens rotation, som varierar lite år från år. Skill­naden är omärklig för de flesta praktiska ända­mål, men om skill­naden får ackumuleras så växer den med åren. För att skillnaden inte ska bli för stor lägger man ibland till en extra sekund, en skottsekund. Regeln är att skill­naden mellan UTC och UT1 aldrig får bli större än 0,9 sekunder, men man brukar lägga till skottsekunden redan när skillnaden är 0,6 sekunder. Det är orga­nisa­tionen IERS som bestämmer när det ska läggas till en skott­sekund. – När man lägger till en skott­sekund sker det sekunden före mid­natt vid ny­års­natten eller natten mellan juni och juli. (Det finns också möjlighet att lägga till en skott­sekund mellan mars och april eller mellan september och oktober, men det har hittills inte gjorts.) Sedan skott­sekunder infördes 1972 har det tillförts 27 skott­sekunder (maj 2017). – Det har hänt att it‑system har krånglat när det har varit skottsekund: de flesta it‑system är nämligen pro­gram­me­rade för 60 sekunder i minuten utan undantag. Så om man syn­kroni­serar en funktion som har skott­sekunder med en funktion som inte räknar med skott­sekunder kan det uppstå pro­blem. Det kan jämföras med att försöka synka en kalender­upp­gift för den 29 februari ett skottår med en kalender som av någon anledning inte innehåller den 29 februari. I princip kan det också bli negativa skott­sekunder, alltså att man tar bort en sekund, men det har hittills aldrig hänt. – Den senaste skott­sekunden lades till vid mid­natt mellan den 31 december 2016 och 1 januari 2017.

[tidmätning] [ändrad 8 maj 2017]

Warty Warthog

namn på version 4.10 av operativ­systemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), släppt i oktober 2004. Det var den första versionen av Ubuntu som hade namn efter ett djur (vårtsvin), men den är inte namngiven i bokstavsordning som de följande versionerna. Warty Warthog följdes av Hoary Hedgehog.

[ubuntu] [versioner] [ändrad 4 oktober 2019]