extremprogrammering

(extreme programming, XP) – i programmering: arbetssätt som bygger på dagligt nära sam­arbete, ansikte mot ansikte, mellan en grupp pro­gram­me­rare och be­stäl­lare. – Pro­gram­me­rarna arbetar i par. Man testar skriven kod mycket ofta (se test-driven develop­ment), och ut­veck­lar snabbt ett grovt funge­rande kom­plett system som sedan fin­slipas i itera­tioner, det vill säga genom att hela systemet gång på gång omarbetas innan det levereras. Detta gör att man lätt kan anpassa systemet till ändrade krav. – Extrem­pro­gram­me­ring kan ses som ett sätt att sys­te­ma­ti­sera det sätt att arbeta på som pro­gram­me­rarna själva brukar föredra. – Läs mer på webb­platsen XProgramming. – Jäm­för med agil system­utveck­ling.