versionskontroll

(revision control, source control, version control) – hantering av olika ver­sioner av samma information (ett dokument, källkoden till ett program). Används när flera personer samtidigt arbetar med in­for­ma­tionen. Behövs för att spåra och rätta till fel, för kon­se­kvens­änd­ringar och för att sam­man­ställa en slutgiltig version. Program eller funktioner för ver­sions­kon­troll brukar numrera och datera alla ver­sioner på ett systematiskt sätt. Det brukar också gå att checka ut ett dokument för att arbeta med det: då blir dokumentet låst så att bara den som har checkat ut dokumentet kan göra ändringar.

[systemutveckling] [versioner] [ändrad 5 november 2017]