treklicksregeln

man bör kunna hitta den information man söker på webben med högst tre musklick. Om användarna behöver klicka fler än tre gånger tror man att de tröttnar och ger upp. – Regeln formulerades 2001 av Jeffrey Zeldman (zeldman.com) i boken Taking your talent to the web, och den anses av många vara felaktig och föråldrad. Se till exempel denna artikel (från 2019) på Nielsen Norman Groups webbsidor. – Även: 3‑klicksregeln. På engelska: the three-click rule eller the 3‑click rule.

[lagar] [webbpublicering] [ändrad 12 augusti 2019]

React

bibliotek med JavaScript-kod, avsedd för programmering av dynamiska grafiska användargränssnitt. Med att de är dynamiska menas att de kan förändras medan de visas utan att man behöver läsa in sidan på nytt. – React har i praktiken i slutet av 2010-talet blivit ett mycket spritt ut­veck­lings­verk­tyg för webbplatser. – React utvecklades av Jordan Walke, ut­veck­lare på Facebook. Facebook tog det i bruk 2011. Sedan dess har många andra organisationer börjat använda React. Det kan användas fritt. – Kallas också för React.js och ReactJS. – React ska inte förväxlas med ReactOS. – Se reactjs.org.

[programmering] [webbpublicering] [19 maj 2017]

iscensättningsserver

(staging server)server för testning av webbsidor innan de publiceras. En iscensättningsserver har samma egenskaper som en webbserver, förutom att den inte publicerar webbsidorna på webben. De visas bara för pro­gram­­me­ra­ren, som vill kunna förvissa sig om att sidan ser ut och fungerar som den ska.

[webbpublicering] [3 april 2017]

länkstig

(breadcrumbs) – förteckning, steg för steg, över de länkar som leder till en viss sida i en organisations webbplats. Man börjar med ingångssidan och går sedan nedåt i hierarkin. Syftet är att göra det lätt för besökaren att ori­en­te­ra sig på webbplatsen och i synnerhet att backa i en sökning. – Exempel: Denna artikel i IDG:s ordlista om ordet länkstig har denna länk­stig:

idg.se > it-ord > länkstig.

– Observera att det inte är namnen på sid­orna som anges, inte deras webb­adress (url). Det är praxis att man i en länkstig länkar till de före­gå­ende sidorna, men att den sida som länk­stigen visas på inte länkas (det vore me­nings­löst eftersom besökaren redan är där), men däremot mark­e­ras på något sätt – här med halvfet stil. Det är inte heller nödvändigt att en länkstig skrivs som en lång rad, utan den kan också visas som en lista. – Läs mer i PTS webbriktlinjer.

[webbpublicering]

sajttillförlitlighetsteknik

(site reliability engineering)tillförlitlighetsteknik för webbplatser. Det går ut på att hitta orsakerna till fel och krångel för att sedan eliminera dem. – Tekniken utvecklades på Google, där man kompletterade ad­mi­nist­ra­tör­erna av webbplatserna med programutvecklare. Programutvecklarna var nämligen mer än administratörerna inriktade på att ta reda på vad som orsakade felen och att sedan skriva om programkoden så att det inte skulle inträffa igen. – Läs också om devops.

[webbpublicering]

Accelerated mobile pages

(AMP) – ett projekt för kodning av tidningssidor så att de snabbt ska kunna visas på smarta mobiler. AMP har bland annat följande funktioner:

  • asynkron Javascript. Det innebär att en sida inte måste vänta medan ett Javascript blir inläst och exekverat. Resten av sidan renderas utan att vänta på Javascript;
  • – inga anrop till externa webbresurser får fördröja renderingen av resten av en sida;
  • – yttermått för varje element på sidan måste anges redan i HTML-koden. Telefonen kan därför avsätta utrymme åt varje element innan innehållet har laddats ner. Sidans struktur kan därför ritas upp innan sidan fylls på med text och bild. Man slipper ryckiga förändringar av sidan.

– AMP använder en form av HTML som heter AMP HTML. Det fungerar på de senaste versionerna av alla vanliga webbläsare. Det utvecklas i öppen källkod av Google i samverkan med projektet Digital news initiative, DNI. – Se amp.dev.

[massmedier] [webbpublicering] [öppen källkod] [ändrad 8 maj 2019]