IBM

International Business Machines –– ledande it‑företag, grundat 1911, hemma­­hörande i Armonk i del­staten New York i USA. Kallas ibland för Big blue. – IBM ut­vecklar och till­verkar numera servrar och data­lagrings­system, pro­cessorer och pro­gram. IBM har också stor kon­sult­verk­sam­het och avan­ce­rad forskning. – IBM, som under sina första de­cen­nier till­verkade och sålde hålkorts-maskiner, var det första stora före­taget som sålde datorer till företag för eko­no­miska och admi­nistra­tiva ändamål. Tidi­gare hade datorer använts mest till tekniska be­räk­ningar. IBM satte i flera de­cen­nier stan­darden för stor­datorer, och fast­ställde i början av 1980‑talet den in­offi­ci­ella stan­darden för person­datorer med sin Personal computer. IBM sålde 2004 pc‑verk­sam­heten till Lenovo. 2014 sålde IBM också till­verk­ningen av servrar med Intelkompatibla processorer till Lenovo. På 2010‑talet har IBM börjat sälja tjänster ba­se­ra­de på sitt avan­ce­rade ai‑system Watson. – Se ibm.com.

[företag] [it-historia]