användarskapat innehåll

(user-generated content, UGC, även: indigenous content) – text, bilder, video och musik som icke‑professionella användare publicerar på internet. Tre kriterier brukar anges:

  1. – materialet ska vara publicerat, det vill säga allmänt till­gäng­ligt (inte nödvändigt­vis gratis). Om någon skickar foton med e‑post till en vän räknas det alltså inte;
  2. – det ska vara original­material, något som användaren/skaparen har upphovs­rätt till;
  3. – det ska vara icke-pro­fes­sio­nellt – materialet får inte vara fram­ställt på en tidning, nyhetsbyrå, musikstudio, film­bolag eller liknande, eller gjort av någon som normalt får betalt för sådant material.

– Begreppet användarskapat innehåll kom i bruk runt 2005. Användar­skapat innehåll kan vara bidrag på webbtidningar eller andra kom­mer­si­ella webbplatser, men också finnas på privat­personers egna webbsidor, främst bloggar. – Som an­vändar­skapat innehåll räknas både material med nyhetsvärde (till exempel nyhets­bilder tagna av privat­personer) och kommen­ta­rer och debatt­inlägg. Kopiering av material som andra har skapat (som att spela in ett tv‑pro­gram och lägga det på Youtube) räknas däremot inte. – Se också consumer-generated media.

[socialt] [upphovsrätt] [webbpublicering] [ändrad 28 december 2018]