assembler

(assembly language, assembler language) – även: assembler­språk – en enkel typ av program­språk där instruktionerna en­tydigt mot­svarar maskin­kod. Numera ovanligt. – Pro­gram som skrivs i assembler måste vara an­passade för en specifik processor. Det gör pro­grammen mycket snabba, men nackdelen är att de inte är flytt­bara till datorer med andra pro­ces­sorer. Assemblerprogram är också svåröver­skåd­liga, eftersom de är skrivna på en låg abstrak­tions­nivå: de beskriver i detal, steg för steg, vad pro­ces­sorn ska göra, inte vad pro­grammet ut­rättar ur an­vändarens per­spektiv.

[programspråk] [ändrad 4 juni 2020]