balanserat styrkort

(balanced scorecard) – metod för att mäta och styra verksamhet genom avvägning av flera mätetal – inte bara ekonomiskt utfall. – Man tänker sig ett resultatkort där man anger resultatet av mätningar av olika perspektiv som ekonomiskt resultat, kundernas betyg på företaget och dess produkter, företagets inre utveckling (utbildning, innovationstakt), interna processer (ledtider) och de anställdas betyg på företaget. (Det finns flera modeller.) Tanken är att det behövs balans – gott resultat i alla mätningar – för att verksamheten ska vara framgångsrik på sikt. Det ekonomiska resultatet är till stor del en effekt av tillståndet i de andra perspektiven. – Den engelska termen scorecard syftar på resultatkort, ett kort där man i detalj antecknar resultatet av en idrottstävling. Styrkort är ett nyskapat svenskt ord som anger vad kortet ska användas till. Översättningen balanserat resultatkort förekommer också. – Jämför med dashboard.

[företag och ekonomi] [ändrad 20 augusti 2019]