bandgap

en egenskap som förklarar varför ämnen är elektriskt ledande, isolerande eller halvledande. – Elek­triskt ledande ämnen, som metaller, saknar bandgap. Isolerande ämnen har ett stort bandgap och halvledare har ett litet bandgap. – Bandgapet är en tänkt zon bland elektroner med olika energinivåer. Närmare bestämt är det ett inter­vall med energinivåer som är ”förbjud­na” för elektronerna. I ett elektriskt ledande ämne finns inget bandgap. Därför kan elektroner med låg energi­nivå fånga upp energi och få hög energi­nivå. Och om de får tillräck­ligt hög energi­nivå kan de bli del av en elektrisk ström. I ett isolerand­e ämne (dielektrikum) är band­gapet så stort att elektroner med låg energinivå inte kan ta upp så mycket energi att de kan hoppa förbi bandgapet. Och i halvledare är band­gapet mindre, vilket gör att elektroner med låg energi­nivå under vissa om­ständig­heter kan höja sin energi­nivå och göra materi­alet elektriskt ledande. Under andra omständigheter är samma ämne isolerande. – På engelska: bandgap eller band gap.

[material] [ändrad 23 september 2020]