common carrier

transportör – företag som trans­porterar saker eller människor åt all­män­heten. Be­­greppet har breddats till att om­fatta tele­fon­operatörer och bred­bands­operatörer. Alla kan använda en common carriers tjänst, för­ut­­satt att de upp­­fyller all­männa vill­kor, som att de be­talar för sig. En common carrier/trans­portör är an­svarig för skador på människor och före­mål under trans­porten. För bred­band och tele­foni är det be­ty­delse­­fullt att en common carrier/trans­portör har bud­­bärar­­immun­itet. Det inne­bär att före­taget inte är juridiskt an­svarigt för vad kunderna an­vänder dess tjänst för att trans­­port­era. – Den svenska termen trans­portör används huvud­sakligen om före­tag som sluter avtal med kunden om fysiska trans­porter.