common carrier

transportör – ursprungligen: företag som trans­porterar saker eller människor åt allmänheten. – Begreppet har breddats till att om­fatta teleoperatörer och bredbandsoperatörer. Alla kan använda en common carriers tjänst, förutsatt att de upp­­fyller all­männa villkor, som att de be­talar för sig. En common carrier / transportör är an­svarig för skador på människor och föremål under transporten. –För bredband och tele­foni är det betydelsefullt att en common carrier/trans­portör har budbärarimmunitet. Det innebär att företaget inte är juridiskt ansvarigt för vad kunderna använder dess tjänst för att transportera. – Den svenska termen transportör används huvud­sakligen om före­tag som sluter avtal med kunden om fysiska transporter. Om det gäller data- och telekommunikation talar man om operatörer.

[datakommunikation] [transport och logistik] [ändrad 17 mars 2021]