budbärarimmunitet

(messenger immunity, mere conduit) – principen att den som över­för ett med­­­de­l­ande från av­­sänd­are till mot­tagare inte är an­­svarig för inne­­hållet. Om inne­­hållet i ett brev är straff­­bart är det av­­sänd­aren som ska straffas, inte brev­­bäraren eller Posten. – Prin­cipen tillämpas i euro­peisk rätt även på elek­tron­isk kom­mu­ni­ka­tion. Före­tag som för­­med­lar data- och tele­­kom­mu­ni­ka­tion kan alltså inte åtalas för inne­­hållet i e‑post, tele­­fon­­sam­tal eller på webb­sidor. (Bud­­bärar­­immun­itet gäller däremot inte för före­tag som till­­handa­­håller ut­rymme på servrar för webb­­sidor eller annan in­for­ma­tion.) – Se också Manila­principerna och common carrier.

[elektronisk kommunikation] [juridik] [ändrad 13 maj 2017]

Dagens ord: 2014-11-02