Cybersecurity information sharing act

Cisa – amerikansk lag som ger företag och or­ga­ni­sa­tioner rätt att över­föra in­for­ma­tion om sina kunder till myn­dig­het­erna. Detta mo­ti­ve­ras med att man på detta sätt ska kunna före­bygga och bekämpa data­intrång och andra hot mot it-säker­heten. Företag som upp­täcker sådana hot ska kunna be myn­dig­heter om hjälp. Men lagen har mötts av hård kritik efter­som den hotar an­vänd­arnas integritet. Lagen kring­går kravet på att sådan in­for­ma­tion bara får lämnas ut efter dom­stols­beslut. – Cisa röstades igenom i oktober 2015.