fuzzy logic

Foto av Lotfi Zadeh.
Lotfi Zadeh (1921–2017).

graderad logik, mjuk logik, ungefärlig logik – logiskt system som hanterar mellan­lägen mellan ja och nej. Fuzzy logic kan också samman­väga upp­gifter av skilda slag i samma beräk­ning. – Fuzzy logic är utvecklad för att dator­program ska kunna arbeta med värden som påminner om ”lite grann”, ”lagom”, ”nästan” eller ”för mycket” och ”för lite”. Det används i pro­gram­me­ring för hantering av före­te­elser som det är svårt att avgränsa skarpt: när är det ”för varmt”, när är det lämpligt att bromsa och hur hårt ska man trycka på bromsen, vad menas med att vara ”lång”? – Fuzzy logic används i industrin, men också i många hus­hålls­appa­rater som tvätt­maskiner. – Ex­em­pel: man kan säga att vid 20 grader inomhus är det 0 pro­cent för varmt, vid 26 grader är det 100 procent för varmt och vid 22 grader är det 30 procent för varmt. Detta kan användas för att styra upp­värm­ningen. Fuzzy logic kan också hantera mot­säg­elser: 21 grader kan samtidigt vara 15 procent för varmt och 20 procent för kallt. (Olika personer i samma rum kan ju ha olika åsikt om varmt och kallt. Man får då skriva regler för hur man ba­lans­erar be­döm­ning­arna.) Man kan sedan utgå från pro­cent­sats­erna när man skriver regler som styr upp­värm­ning och luft­kondi­tion­e­ring be­ro­ende på tempe­ra­tur. – Det som gör fuzzy logic kraft­fullt är att man i samma regel­system kan ta hänsyn till faktorer som är obe­ro­ende av varandra, till exempel inte bara varmt och kallt, utan också tid på dygnet och elpriset. – Fuzzy logic ut­veck­lades på 1970‑talet av pro­fessor Lotfi Zadeh (länk) (1921—2017) på Berkeley-universitetet. – Fuzzy logic är i princip inget nytt, för styr- och regler­tekniker har gjort samma sak i hundra år med analogt maskineri, men pro­gram­me­rings­verktyg för graderad logik har gjort det mycket enklare att utveckla sådana styr­system. Efter­som fler och fler maskiner och hus­hålls­appa­rater har in­byggda pro­cess­orer är det också billig­are att ut­veckla styr­program med graderad logik och köra dem på standard­pro­cess­orer än att utveckla spe­ci­ella styr­kretsar. – Grad­erad logik kallas också för oskarp logik (efter tyska unscharfe Logik), kontinuerlig logik och luddig logik. Det är dock inget oskarpt eller luddigt med tekniken, och digital teknik kan aldrig vara kontinuerlig. – Se också fuzzy.

[programmering] [ändrad 5 december 2017]