fuzzy

inom it: mjukt avgränsad, mjuk, graderad; ungefärlig. –– Ordet fuzzy används i data­veten­skap och logik om pro­gram­me­rings- och klas­si­fi­ce­rings­metoder som inte besvarar frågor med bara ja eller nej (eller sant eller falskt), utan på sätt som kan beskriva och hantera över­gångs­till­stånd och mindre av­vik­el­ser på ett lämpligt sätt. Till exempel i procent: 87 procent ja och 13 procent nej. –– Se fuzzy logic och fuzzy search. –– Engelska fuzzy betyder i all­män­språket ’’luddig’’, ’’fjunig’’, men när ordet används i data­veten­skap handlar det inte om något som är luddigt eller oklart, utan om något som är exakt pro­gram­me­rat för att, så gott det går, ersätta be­skriv­ningar som ””nästan””, ””lite grann”” eller ””lite för mycket””. Det handlar snarast om att ersätta ett exakt värde med ett intervall, och genom att använda flera kriterier för att beräkna intervallet ringa in ett lämpligt värde. Alternativt motsatsen: att utgå från ett exakt värde, som ett sökord, och hitta flera, näraliggande värden (till exempel alternativa stavningar eller vanliga felstavningar). – Ordet fuzzy bör alltså inte, utom i skämt­samma sam­man­­hang, översättas med ord som ”luddig” eller ”oskarp”.

Dagens ord: 2016-10-06