interdomän

(interdomain) – som gäller kommunikation på internet mellan domäner. (Mer precist: mellan zoner.) – Se också autonomt system.