domän

  1. – del av internet, namngiven enligt domän­namns­systemet DNS. (DNS är ett system som under­lättar adressering och sökning på inter­net.) – Exempel: idg.se syftar på domänen idg (en huvuddomän) som ligger under landsdomänen se. – Domäner finns för att göra adresserna lätta att komma ihåg för män­ni­skor. De översätts auto­matiskt till sifferserier, IP‑adresser, när de ska be­hand­las av datorer. Domänerna utgör ett hierarkiskt system i flera led. Det framgår av hur de skrivs: de under­ordnade domänerna står först (idg.se), de överordnade sist (idg.se). – Om vi jämför idg.com med idg.se är det två skilda toppdomäner, com och se: de står sist. De har var sin under­ordnad domän som båda heter idg och som står först. – Ett domännamn kan bestå av en rad namn (etikett­er, labels), åt­skilda med punkter, till exempel computersweden.idg.se. – När man har domän­namn med många led är det inte självklart att varje led ska kallas för domän. Är till exempel computersweden.idg.se en särskild domän som ingår i den överordnade domänen idg.se? I sådana fall skiljer man mellan domäner med en egen namnserver och domäner som saknar egen namnserver. Namnservern tar emot och vidare­befordrar e‑post till domänen. Om en domän saknar namnserver blir det den överordnade domänen som tar emot och vidare­befordrar e‑post. (Jäm­för med kontor som sorterar sin egen post och avdelningskontor som får posten sorterad på huvud­kontoret.) För tydlig­hetens skull talar man därför ofta om zoner eller domänzoner. I en domän ingår inte under­ordnade zoner. Till exempel: idg.se är underordnad domänen se, men det är inte en del av domänen se. (E‑post går direkt till idg.se utan att passera se.) Idg.se är alltså en egen zon. (Att ett företag är dotter­bolag till ett annat före­tag betyder inte att all post måste gå genom moder­bolagets kontor.) – I de första beskrivningarna av domännamnssystemet kallades alla etiketter – alla led i ett domän­namn – för domäner, men det språk­bruket är alltså föråldrat. – Domäner har inga inga geo­grafiska begränsningar, även om namnet kan stå för platser i geografin, som se för Sverige. Domänen består helt enkelt av de resurser (servrar) som finns med i domänens adresskatalog, och de kan finnas var som helst i världen. – I ett domän­namn som idg.se står se för den toppdomän som är upp­kallad efter Sverige och idg.se för den andranivådomän (eller huvud­domän) som tillhör för­laget IDG. – Se också Internetstiftelsens skrift Domännamn av Fredrik Wass: den kan laddas ner gratis som pdf härifrån;
  2. Windows domain – nätverk av datorer med Windows, samordnade i Active Directory. En användare kan använda samma användarnamn och lösenord för alla resurser i domänen som hon har behörighet att komma åt. (Datorer med andra operativsystem kan anslutas med hjälpprogram.) – Se Microsofts webbsidor;
  3. ämnes­område, verksamhetsområde – aktivitet där en viss upp­sättning kun­skaper, termer och färdig­heter är särskilt användbara.

[domäner] [ändrad 9 september 2019]