domän

  1. –– del av internet, namngiven enligt domän­namns­systemet DNS. (DNS är ett sätt att under­lätta ad­ress­e­ring och sökning på inter­net.) Exempel: idg.se syftar på domänen idg som ligger under lands­­domänen se. – Do­mäner finns för att göra adresserna lätta att komma ihåg för män­ni­skor. De över­sätts auto­matiskt till sifferserier, IP‑adresser, när de ska be­hand­las av datorer. Domänerna utgör ett hierarkiskt system i flera led. Det framgår av hur de skrivs. De under­ordnade domänerna står först (idg.se), de över­ordnade sist (idg.se). –– Om vi jämför idg.com med idg.se är det två skilda toppdomäner, com och se, som står sist. De har var sin under­ordnad domän som båda heter idg och står först. – Ett domän­namn kan bestå av en rad namn (eti­kett­er, labels), åt­skilda med punkter, till exempel computersweden.idg.se. –– När man har domän­namn med många led är det inte självklart att varje led ska kallas för domän. Är till exempel computersweden.idg.se en särskild domän som ingår i den över­ordnade domänen idg.se? I sådana fall skiljer man mellan domäner med en egen namn­server och domäner som saknar egen namn­server. Namn­servern tar emot och vidare­befordrar e‑post till domänen. Om en domän saknar namn­server blir det den över­ordnade domänen som tar emot och vidare­befordrar e‑post. (Jäm­för med kontor som sorterar sin egen post och avdelnings­kontor som får posten sorterad på huvud­kontoret.) För tydlig­hetens skull talar man därför ofta om zoner eller domän­zoner. I en domän ingår inte under­ordnade zoner. Till exempel: idg.se är under­ordnad domänen se, men det är inte en del av domänen se. (E‑post går direkt till idg.se utan att passera se.) Idg.se är alltså en egen zon. (Att ett företag är dotter­bolag till ett annat före­tag betyder inte att all post måste gå genom moder­bolaget.) –– I de första beskrivningarna av domän­namns­systemet kallades alla etiketter –– alla led i ett domän­namn – för domäner, men det språk­bruket är alltså för­åldrat. –– Domäner har inga inga geo­grafiska begränsningar, även om namnet kan stå för platser i geo­grafin, som se för Sverige. Domänen består helt enkelt av de resurser (servrar) som finns med i domänens adresskatalog, och de kan finnas var som helst i världen. –– I ett domän­namn som idg.se står se för den topp­domän som är upp­kallad efter Sverige och idg.se för den andra­nivå­domän (eller huvud­domän) som tillhör för­laget IDG. –– Se också IIS skrift Domän­namn av Fredrik Wass: den kan laddas ner gratis som pdf härifrån;
  2. –– ämnes­område, verksamhetsområde –– aktivitet där en viss upp­sättning kun­skaper, termer och färdig­heter är särskilt användbara.

[internet] [ändrad 13 april 2017]