kostnad

(cost, expense) – penningvärdet av det som förbrukas i ett företag; vad det kostar ett företag att producera varor eller tjänster. – Exempel: värdeminskning på maskiner och utrustning, förbrukningsmaterial, löpande utgifter, löner. Man skiljer i bokföring mellan kostnader och utgifter. Utgifter uppstår varje gång företaget köper något. Kostnader uppstår även om inga inköp görs, eftersom maskiner och andra materiella tillgångar minskar i värde med tiden eller förbrukas. I bokföring hänförs kostnader till den period då tillgången används och förbrukas, inte till inköpstillfället. När tillgångens värde minskar på grund av förbrukning och slitage uppstår en kostnad, även om företaget inte betalar ut några pengar. Ett företag kan alltså ha kostnader utan att ha utgifter. Man talar då om en skuld i betydelsen utgifter som skjuts på framtiden (se till exempel teknisk skuld). – Mot kostnader står intäkter.

[företag och ekonomi] [ändrad 15 juni 2020]