överbelastningsattack

(denial-of-service attack, förkortat DoS) –– datasabotage som gör att ett it‑system inte kan leverera tjänster till användarna. (Se funk­­tions­­för­lust.) – An­griparen, som har kun­skap om sår­bar­heter i mot­tagarens it‑system, skickar anrop som avsikt­ligt är fel­­aktigt ut­­formade. De får mot­­ta­garens it‑system att krångla eller låsa sig. Följden blir att it‑systemet kraschar helt eller delvis. Strikt talat handlar det inte enbart om över­­be­last­ning, utan dess­utom om att provo­­cera fram funk­­tions­­fel. – Över­­be­­last­­nings­­attacker genom­förs oftast av många samverkande datorer, ofta utan deras ägares vetskap – se dis­tri­­bu­­erad överbelastningsattack. –– Den engelska termen ”denial of service” (funktionsförlust) be­skriver effekten på tredje part: A saboterar för B, vilket leder till att C (kund, an­vändare) utsätts för ”denial av service”. – En smygande variant är degrada­tion-of-service attack (försvagningsattack). – Se också betalningsattack, som också kan ses som ett slags sabotage.

[attacker] [ändrad 29 april 2018]

Dagens ord: 2015-09-29