överbelastningsattack

(denial-of-service attack, förkortat DoS) – attack som leder till att ett it‑system inte kan leverera tjänster till användarna. (Se funktionsför­lust.) – Angriparen, som har kun­skap om sår­bar­heter i mottagarens it‑system, skickar anrop som avsikt­ligt är felaktigt ut­­formade. De får motta­garens it‑system att krångla eller låsa sig. Följden blir att it‑systemet kraschar helt eller delvis. Strikt talat handlar det inte enbart om över­­be­last­ning, utan dess­utom om att provocera fram funktions­­fel. – Över­­be­­lastningsattacker genom­förs oftast av många samverkande datorer, ofta utan deras ägares vetskap – se dis­tribuerad överbelastningsattack. – Den engelska termen ”denial of service” (funktionsförlust) be­skriver effekten på tredje part: A saboterar för B, vilket leder till att C (kund, an­vändare) utsätts för denial of service. – En smygande variant är degrada­tion-of-service attack (försvagningsattack). – Se också betalningsattack, som också kan ses som ett slags sabotage.

[attacker] [ändrad 29 april 2019]

Dagens ord: 2019-04-29