produktionslogistik

(supply chain management, förkortat scm) – programsystem för att orga­ni­sera det nätverk av leve­ran­törer, underleverantörer, transporter och lagring (logi­stik) som behövs för ett företags verksamhet – pro­duk­tions­logistik­kedjan. Man brukar dela in produktionslogistik i tre huvud­kate­go­rier:

  • logistik – hantering av transporter och global handel;
  • produktionsplanering – planering av tillgång och efterfrågan samt för­sälj­ning och drift:
  • lagerhantering – hantering av lagerutrymmen, lagerhållning och opti­me­ring, samt optimering av leveransnätverket.

[ekonomi]