rutin

(routine) – en följd av instruktioner i program­­kod som anger hur en viss upp­gift ska ut­föras. – Om rutinen är skriven för att kunna anropas vid behov (så att pro­­gram­­me­ra­ren slipper skriva samma kod flera gånger) kallas den också för sub­­rutin. Rutiner för styr­ning av skrivare och annan yttre ut­­rust­ning kallas för driv­­rutiner. – Sub­­rutiner kallas också för pro­ce­durer, men i vissa samman­­hang delar man upp rutiner i funk­tioner och pro­ce­durer.