Samurai

avslutat EU-projekt för ut­veckling av ett avancerat system för över­vak­ning med sam­verkande video­­kameror på allmän plats. (Se av­­vik­else­­detek­tion.) Projektet pågick 2008–2011. Syftet var att in­for­ma­­tion från många kameror i ett om­råde skulle analyseras till­sammans för att ge en mer till­för­lit­lig bild av eventu­ella hot. Tekniken skulle, upp­ges det, an­vändas på platser som är särskilt känsliga för sabotage och attentat. Pro­jektet väckte stor miss­tänk­­sam­­het. – Sa­murai står för Suspicious and ab­normal be­haviour monitoring using a net­work of cameras & sensors for situation aware­ness en­hance­ment. – Se denna webb­plats. – Se också Indect. – Ska inte för­växlas med samuraj.