software engineering

programutveckling, system­utveckling, mjuk­varu­teknik, mjukvarukonstruktion – fram­ställning och under­håll av dator­program på ett syste­matiskt sätt. Som fram­går av den engelska termen är ingenjörs­mässigt arbete en före­bild. Det är både en verk­sam­het och ett tekniskt ut­bild­nings- och forsk­nings­område. Termen lär ha skapats av Margaret Hamilton.