termineringsavgift

eller samtrafikavgift – avgift som tele­operatör tar ut för att ta emot sam­tal från andra operatörer och koppla dem till mot­tagares tele­foner i det egna nätet. (Se också sam­trafik och terminering.) Terminerings­avgiften be­talas av den upp­ringande tele­fonens operatör till den mot­tagande tele­fonens operatör, men be­lastar i slut­änden givet­vis abonnenterna. Efter­­som varje operatör har mono­pol på att koppla sam­tal till sina egna abonnenter har de möjlig­het att ta ut höga priser. De myndig­heter som reglerar tele­marknaden för­söker därför tvinga operatörerna att hålla ner ter­mi­ne­rings­­av­gift­erna. Men se också grey route messaging. – På engelska: termination rate.

[telekom] [ändrad 8 augusti 2017]