Trademark clearinghouse

internets förteckning över registrerade varu­märken. – An­vänds för att fastställa vilka namn på domäner på inter­net som tillhör företag och organisationer, och som därför inte får an­vändas av andra. Ägare av varumärken måste själva re­gis­trera sina varu­märken hos Trademark clearing­house. Regis­tre­ringen gäller enbart domäner på inter­net, så varumärken måste också skyddas hos Patent- och re­gis­tre­rings­verket (prv.se) eller hos motsva­rande myndigheter i andra länder. – Trade­mark clearinghouse har tillkommit på initiativ av ICANN, den organisation som ansvarar för domänsystemet på internet. – Se trademark.clearinghouse.com/sv.

[domäner] [upphovsrätt] [ändrad 12 juli 2017]

Dagens ord: 2019-09-20