uppslagningstjänst

(resolution service) – tjänst som i it-system ger in­for­ma­tion om var viss infor­ma­tion finns. Den knyter ett id‑nummer eller ett unikt namn till en maskin­läs­bar adress, till exempel en webb­adress (URL). – Termen används bland annat om arkiv och biblio­tek.

[arkiv och bibliotek] [it-system] [ändrad 30 januari 2018]